Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Download de Algemene leveringsvoorwaarden in PDF-formaat

Algemene Leveringsvoorwaarden GULDENTIJD BV
Dit zijn de gedeponeerde Algemene Leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Guldentijd BV, gevestigd te ’s-Best, en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant, te Eindhoven nr. 60210281.
Bepalingen ;

  1. GULDENTIJD BV is een besloten vennootschap. In het navolgende zal deze vennootschap worden aangeduid met "GULDENTIJD BV " en zal de opdrachtgever worden aangeduid met "cliënt". Zowel GULDENTIJD BV, hun bestuurders als de individuele personen die werkzaam zijn of waren bij GULDENTIJD BV kunnen zich op deze algemene voorwaarden beroepen.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op vervolg- of aanvullende opdrachten van cliënt.
  3. Alle opdrachten, ongeacht of deze aan GULDENTIJD BV dan wel aan individuele bij GULDENTIJD BV werkzame personen zijn gericht, worden uitsluitend aanvaard door GULDENTIJD BV. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
  4. Cliënt is aan GULDENTIJD BV verschuldigd het honorarium van de betrokken adviseur (of adviseurs), eventueel te verhogen met een opslag van 0% terzake kantoorkosten. Mogelijke aan derden verschuldigde kosten worden aan cliënt doorbelast. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is wordt het honorarium in rekening gebracht aan de hand van de bestede tijd maal het uurtarief. Het in rekening gebrachte uurtarief wordt periodiek, in de regel jaarlijks, door GULDENTIJD BV herzien. GULDENTIJD BV is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
  5. De werkzaamheden worden periodiek (twee wekelijks) aan cliënt in rekening gebracht. Tenzij op de factuur anders is aangegeven bedraagt de betalingstermijn 14 dagen. GULDENTIJD BV is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op de wettelijke rente en op de buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van de hoofdsom.
  6. GULDENTIJD BV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van tekortkomingen van derden.
  7. Wanneer GULDENTIJD BV in het kader van de aan haar verstrekte opdracht één of meer derden inschakelt is GULDENTIJD BV bevoegd om mede namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van derden te aanvaarden.
  8. Op de rechtsverhouding tussen cliënt en GULDENTIJD BV is het Nederlandse recht van toepassing. Ingeval van een mogelijk geschil zal de Nederlandse rechter bevoegd zijn hierover te oordelen. Tenzij dwingendrechtelijk een andere rechter is voorgeschreven is de rechter te 's-Hertogenbosch bevoegd. GULDENTIJD BV is evenwel gerechtigd als eiseres een procedure bij de rechter aanhangig te maken die bij gebreke van het bepaalde in de vorige zin bevoegd zou zijn.
  9. Guldentijd BV en de adviseurs van GULDENTIJD BV adviseren de cliënt naar eer en geweten, onpartijdig en onbevooroordeeld. Beslissingen worden genomen op verantwoordelijkheid van de cliënt. Indien daardoor de cliënt schadelijk of financiële gevolgen ondervindt, is GULDENTIJD BV hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk.
  10. Indien een geschil zou ontstaan over de interpretatie van deze algemene voorwaarden dan geldt de in de Nederlandse taal opgestelde tekst.

Download de Algemene leveringsvoorwaarden in PDF-formaat